نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: نیرو هوایی, خیابان شهیدی پور

مشارکت در ساخت: نیرو هوایی, خیابان شهیدی پور مشارکت در ساخت: نیرو هوایی, خیابان شهیدی پور مشارکت در ساخت: نیرو هوایی, خیابان شهیدی پور

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان نیرو هوایی، خیابان شهیدی پور

تعداد طبقات: ۶ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۲ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۱ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19487

لیست ها را مقایسه کنید